Antanas Sabaliauskas (1905 – 1987 m.)

Antanas Sabaliauskas (1905 – 1987 m.)

Antanas SabaliauskasAntanas Sabaliauskas. Gimė 1905 m. vasario 17 d., senuoju stiliumi vasario 4 d. Klišių dvare, Raseinių apskrityje. Lietuvos kunigas, spaudos darbuotojas. ItalijojeTurino universitete baigė filosofijos studijas, Grigaliaus universitete studijavo teologiją. 19331934 m. dirbo misionieriumi Indijoje19351938 m. klebonavo Šveicarijoje. Grįžęs į Lietuvą, 19401944 m. Muniškių prie Kauno klebonas1944 m. pasitraukė į Vokietiją1948 m. atvyko į Venesuelą1954 m. – į JAV. 1927 m. Turine įkūrė ir pirmus metus redagavo žurnalą „Saleziečių žinios“. Karakase 1949 m. įkūrė ir iki 1954 m. redagavo laikraštį „Tėvų kelias“. Čikagoje įsteigė ir leido laikraštį „Šiluvos balsas“, pasirodė 3 numeriai.

1954 m. kun. A.Sabaliauskas persikėlė į JAV, kur Cedar Lake vietovėje (Indianos valstija) įkūrė saleziečių vienuolyną. Be to, jis įsteigė ir Čikagoje ėmė leisti nepe­riodinį saleziečių leidinį „Šiluvos balsas“ (1957-1959 m.). Leidinys supažindino lietuvius su vienuoly­no stovyklaviete, planuojama steig­ti Šiluvos šventove, saleziečių gim­nazija. Kunigas, misionierius, žurnalis­tas Antanas Sabaliauskas 1987 m. liepos 19 d. mirė Bostone, JAV.

Parašė knygas: “1000 paslapčių šaly” 1939 m.; “Nuo Imsrės iki Orinoko: per fakirų žemę, Lietuvio misijonieriaus atsiminimai, įspūdžiai, pergyvenimai Europoje, paslaptingojoj Indijoje ir Pietų Amerikoje” Venta, 1957 m.

Comments
Leave a reply

You must be logged in to post a comment.